Ogres kultūras centra ārējo kāpņu pārbūve

Ogres kultūras centra ārējo kāpņu pārbūve

Aizvadītā gadsimta 80 gadu vidū projektētā Ogres novada kultūras centra ēka (arhitekti O.Krauklis un B.Burčika) Ogrē, Brīvības ielā 15, atrodas Ogres pilsētas vēsturiskajā centrā – daļēji vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu aizsargjoslā.

Pārbūvējamās kāpnes ir ēkas ārtelpas daļa, kas nodrošina apmekletāju piekļūšanu gan ieejām kultūras centra skatītāju zālēm, gan nodarbību telpām, gan vienlaicīgi pildot arī rekreācijas funkciju. Gadu gaitā kāpnes bija ievērojami fiziski nolietojušās, kā arī atklājušies vairāki celtniecības laikā pieļautie defekti būves konstrukcijā. Objektam nebija nodrošināti mūsdienu prasībām atbilstoši vides pieejamības apstākļi personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Arhitektu birojs veica kāpņu pārbūves projektēšanu un celtniecības darbu autoruzraudzību pēc Ogres novada pašvaldības agentūras „Ogres novada Kultūras centrs” (direktore Antra Purviņa) pasūtījuma un ēkas projekta autora arhitekta O.Kraukļa autora tiesību pilnvarojuma.

Projektētais kāpņu un terases apjoms ietver 550 m2 lielu virszemes ārtelpu kā arī telpu zem tās ar tai pieguļošu iekšpagalmu – „vasaras dārzu”.

Kāpņu pārbūves projekts paredzēja jaunu kāpņu un terases arhitektoniski-telpisko risinājumu atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām, sākot ar funkcionālo vides pieejamības prasību nodrošināšanu, kā arī veidojot kāpnes kā aktīvu publiskās ārtelpas un rekreācijas zonu, izmantojot ainaviskos plānojuma elementus - mazās arhitektūras formas un dekoratīvo augu un koku apstādījumus.

Vides pieejamības prasību nodrošināsana apmeklētajiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām panākta, izmantojot pastāvošo liftu, atverot tiešu izeju uz terasi un to papildinot ar jaunu funkcionālajam prasībām atbilstošu pandusu līdz augstākajam līmenim ieejai ēkā. Kāpņu pārbūves projektā paredzēta vispārejas pieejamības pandusa izbūve apmeklētajiem ar bērnu ratiņiem un velosipēdiem.

Veikta būvkonstruciju pārbūve pārejas pacelumā no kāpņu terases uz ieejas pēdejā augstākā līmeņa terses posmu, novēršot hidroizolācijas defektus un uzlabojot atmosfēras ūdeņu novadīšanas risinājumu. Veikti pārveidojumi telpā zem kāpņu terases, paplašinot tās atvērumu pret iekšpagalma / vasaras dārza ārtelpu un izbūvējot transformējamu stikla sienu. Izveidots jauns ieejas risinājums vasaras dārzā, to akcentējot ar pergolu koka konstrukcijā.

Pārbūvēto kāpņu ilgmūžību nodrošinās to izbūvē lietotie masīva granīta pakāpieni un bloki sēdvietu izveidei. Granīta plāksnes izmantotas arī atbalsta sienu nosegumam. Kāpņu apgaismojumam kalpo atbalsta sienās iebūvētas LED apgaismes armatūras. Atzīmējama labā sadarbība visa projektēšanas un tā īstenošanas gaitā ar pasūtītāju – kultūras centra direktori Antru Purviņu.